1. Kliniken
  2. Riktlinjer för tandvård

Riktlinjer för tandvård

Introduktion

Vi på Norra Djurakuten är dedikerade till kvalitativ veterinärmedicinsk tandvård. Kvalificerad tandvård är inte bara nödvändigt för optimal hälsa och livskvalitet, utan också en nödvändig del av en effektiv, förebyggande vårdplan. Om olika tandsjukdomar lämnas obehandlade är de smärtsamma och kan bidra till annan sjukdom som exempelvis problem med lever och njurar. Vi som ingår i Norra Djurakutens tandteam arbetar efter beprövad metod och egna erfarenheter samt har god vidareutbildning kring operativa ingrepp, material, utrustning och produkter. Vi håller oss uppdaterade genom att kontinuerligt gå på kurser och ta del av nya rön i olika tidskrifter och medicinska texter.

 

Patientutvärdering

Patienthistoria och klinisk undersökning

Patienthistorien måste innehålla information om tidigare tandhygien utförd av djurägaren: tillgång till godsaker och tuggleksaker, tuggvanor, nuvarande och tidigare tandvård och ingrepp, nuvarande och tidigare sjukdomar, inklusive eventuella beteendemässiga problem och allergier, och mediciner eller kosttillskott som patienten för närvarande får. Vi utför en fysisk granskning av alla kroppens system baserade på art, ålder, hälsostatus och temperament av djuret. Om djurägaren kommer till kliniken för ett problem som inte är relaterat till tandvård, eller om andra fynd görs vid den kliniska undersökningen, undersöks även detta problem med exempelvis diagnostiska tester och behandlingar. Om det är troligt att flera ingrepp är nödvändiga, planeras och prioriteras de viktigaste.

 

Utvärdering efter ålder

Vi undersöker åldersrelaterade dentala förhållanden och vanliga problem hos hund och katt. Från födseln till nio månaders ålder, utvärderas patientens problem i samband med mjölktänderna, saknade eller extra tänder, svullnader, ungdomssjukdomar, ocklusion, och oral utveckling.

Från fem månaders till två års ålder, utvärderas om patienten har problem med den normala utvecklingen av munhålan och tänderna, och ansamlingen av plack och tandsten. Det är tyvärr inte ovanligt att parodontala sjukdomar börjar utvecklas under perioden, särskilt hos katter och små hundar. Uppkomsten och svårighetsgraden av parodontala sjukdomar varierar mycket framförallt beroende på ras och hemtandvård.

Hos en hund av liten ras, utan hemtandvård, kan parodontala sjukdomar börja så tidigt som vid nio månaders ålder. Hos en hund av stor ras, börjar parodontala sjukdomar vanligtvis senare.

Om patienten är över två år gammal, utvärderas utvecklingen av parodontal sjukdom, skador på tandstrukturer, förekomst av nybildningar som kan vara tumörer. Om du borstar tänderna på ditt djur bedömer vi om tandborstningen är tillräcklig för att bibehålla en frisk mun. Allt eftersom patienten åldras, fortsätter vi att utvärdera patienten för progressiva parodontala sjukdomar, orala tumörer och annan sjukdom i munhålan.

 

Undersökning av munhålan på vaken patient

Vid undersökning av den vakna patienten utvärderas huvud och munhålan både visuellt och med händerna. Ändringar i kroppsvikt, matvanor, eller andra beteenden kan tyda på tandsjukdom. Specifika, onormala tecken att leta efter kan innefatta smärta, dålig andedräkt, dreglande, ät- och sväljsvårigheter, oregelbundenhet i exempelvis muskelbyggnad och slemhinnor, synlig tandresorption, missfärgade, brutna, lösa, saknade eller extra tänder, inflammation och blödning, förlust av tandkött och käkben, och förändringar i rörelse eller smärta i käkleden. Vi bedömer patientens ocklusion (det vill säga hur bettet ser ut) och säkerställer att den är normal, eller åtminstone inte så felställd att tänderna tar skada. Vi utvärderar patientens ögon, lymfkörtlar, näsa, läppar, tänder, slemhinnor, tandkött, ytorna innanför tandraden i munnen, tungan, tonsiller och spottkörtlar och spottkanaler. Denna första undersökning gör det möjligt för oss att preliminärt bedöma vilka åtgärder som behövs, och formulera en diagnostisk plan.

Det är viktigt att förstå att det många gånger är mycket svårt eller till och med omöjligt att kunna fastställa diagnoser endast genom att undersöka den vakna patienten. Det är endast när patienten är sövd och tänderna är rengjorda som man kan utföra en grundlig undersökning och tand för tand bedöma dess tillstånd genom sondning (mätning av tandköttsfickornas djup) och röntgen. Först då kan en exakt behandlingsplan och kostnader för denna redovisas för dig som djurägare.

 

Rekommendationer och kundutbildning

Vi vill diskutera resultaten av den första undersökningen och ytterligare diagnostiska och/eller terapeutiska planer med dig som kund. Dessa planer kommer att variera beroende på patienten, fynden vid den första undersökningen, din möjlighet att gå vidare med de rekommendationer vi ger samt din förmåga att tillhandahålla nödvändig, livslång, förebyggande plackkontroll – det vill säga tandborstning. Om ditt djur är friskt i munnen och anestesi för vidare undersökning och behandling inte är aktuellt, diskuterar vi förebyggande hälsovård, oral hälsa och hemvård. Alternativen omfattar borstning och användning av tandkrämer, orala sköljningar, tanddieter och tuggleksaker. Vi kan också visa dig hur man genomför tandborstning på ett praktiskt sätt, och hur du kan träna för att både du och ditt djur ska lära sig. Det allra bästa sättet att förebygga sjukdomar i munhålan som leder till inflammation och parodontit är daglig tandborstning. Allt annat är att se som komplement eller metoder att använda tillfälligt vid sjukdom eller efter operationer i munnen. Den plan vi gör upp tillsammans med dig är individuell för dig och ditt djur, för att uppnå maximal munhälsa, givet de förutsättningar som finns.

Det är viktigt för oss att förklara för våra djurägare att utvärderingen av våra patienter är tvådelad. Den första undersökningen är av den vakna patienten och ger oss endast en del av den information vi behöver för att veta vad som behöver göras. Den andra är den diagnostiska tandrengöringen som sker i narkos, då vi också använder tandröntgen för att kunna bedöma de strukturer som inte är synliga för oss med blotta ögat. Det är inte förrän tandröntgen är genomförd som vi med stor noggrannhet kan säga vilken behandlingsplan som är nödvändig och som vi rekommenderar. Även om vissa sjukdomar till viss del går att diagnosticera utan röntgen har en publicerad rapport visat att intraorala röntgenbilder är avgörande.

Beroende på olika faktorer, som omfattningen av djurets problem, förväntad kostnad för behandlingarna, djurets hälsa i övrigt och behov av olika typer av anestesi, så varierar behandlingsplanen. Många gånger väljer vi att fördela behandlingen till flera tillfällen, om vi redan från början kan misstänka att åtgärderna är tidskrävande. För många patienter är en lång narkos mer påfrestande för kroppen än vad kortare narkoser, fördelade på flera tillfällen är. Det är viktigt att du som djurägare känner dig delaktig i de beslut om behandling som måste tas.

 

Planera PTR och patientutvärdering

Norra Djurakuten utför alla tandbehandlingar med patienten i full narkos. Vi övervakar patienterna noga med såväl blodtryck, kapnografi och pulsoximetri. Alla patienter intuberas och andas narkosgas. En intuberad patient är en förutsättning för att kunna utföra all rengöring av tänderna och efterföljande behandling på ett säkert och noggrant sätt. Tekniken ökar säkerheten, minskar stress och risken för negativa följdsjukdomar (till exempel lunginflammation på grund av inandade bakterier eller tandstensrester från munhålan), och är en förutsättning för noggrann och effektiv utvärdering och behandling av patienten. Att utföra procedurer på en vaken patient som kämpar under sedering, eller injektionsanestesi, minskar förmågan att ställa en korrekt diagnos. Adekvat behandling tillåts inte, och medför ökad stress och risker för patienten.

 

Före anestesi

Den preoperativa bedömningen innefattar en fullständig fysisk undersökning. Vi följer de rekommendationer som finns för preoperativa laboratorietester baserade på patientens ålder och/eller befintlig sjukdom. Den preoperativa vården inbegriper att patienten får en kateter som möjliggör administrering av läkemedel rakt in i blodet (intravenöst), förebyggande smärtlindring och antibiotika (när det är nödvändigt). Om ditt djur har någon sjukdom där det rekommenderas specifika undersökningar som ultraljud av hjärta eller andra organ genomför vi det, eller remitterar patienten till specialistveterinärer som kan utföra undersökningarna som krävs.

 

Anestesi

Under anestesin har en av våra legitimerade sköterskor ansvar att kontinuerligt övervaka och registrera vitala parametrar: kroppstemperatur, hjärtats frekvens och rytm, syremättnad via pulsoximetri, blodtryck och andning och relevanta andningsvärden. Intravenös vätsketerapi är väsentlig för att underhålla patientens cirkulation under anestesin. Vi skräddarsyr både vätsketerapi och val av läkemedel utefter patientens individuella behov. Vi förebygger nedkylning med värmande filtar eftersom patienten kan bli våt, och tandingrepp kan vara långvariga vilket i sig innebär en risk för nedkylning. Vi säkerställer att patienten inte kan andas ned vatten eller tandstensrester genom att, utöver intuberingen, packa svalget med en skyddande kompress.

Om oral kirurgi är planerad, använder vi intraoral och lokal smärtlindring. Detta minskar behovet av allmän narkos och minskar även mängden smärta efter operationen. Lokalbedövning av nerver i munhålan kan göra patienten smärtfri i upp till åtta timmar och minskar risken för lågt blodtryck och försämrad andning orsakat av den allmänna anestesin.

 

Tandåtgärder

En professionell tandrengöring (PTR) utförs på patienter med plack och tandsten på några av munnens tänder, men som annars har en frisk mun eller endast mild gingivit. Avsikten med tandrengöring är att förhindra parodontit. Patienter med befintlig sjukdom måste genomgå parodontal terapi utöver professionell tandrengöring. Parodontal terapi kan innefatta extraktioner, kirurgi och sluten eller öppen rengöring av rötter drabbade av parodontit.

All tandvård på Norra Djurakuten utförs av legitimerad personal med goda kunskaper i ämnet. Alla tänder som extraheras röntgas innan och efter ingreppet. Alla tandingrepp beskrivs korrekt i patientjournalen, och en konsekvent metod användas för att journalföra de fynd som görs.

 

PTR

De väsentliga stegen för en PTR och parodontal terapi beskrivs i följande lista:
1. Vi utför en utvärdering, som beskrivits ovan, på vaken patient.
2. Vi tar röntgenbilder av hela munnen. Norra Djurakuten använder ett digitalt och intraoralt system. Röntgenbilder är nödvändiga för noggrann utvärdering och diagnos. Användning av vanlig röntgen då man tar en bild av patientens hela skalle är otillräckligt för att utvärdera tandpatologi.
3. För rengöring av tänderna används en ultraljudsscaler på de synliga delarna av tändernas kronor samt under tandköttskanten. Därefter kompletteras rengöringen vid behov med handinstrument som är finare och når alla ytor som behöver rengöras
4. Därefter poleras tänderna med en finkornig profylaxpasta som både avlägsnar rester av plack samt jämnar ut eventuella mikroskador på emaljen.
7. Du som ägare får instruktioner rörande hemvård av ditt djur.

 

Parodontit- och annan behandling

8. Tand för tand gås igenom och tandköttsfickornas djup mäts.
9. Parodontal terapi utförs, baserat på radiografiska fynd och uppmätt fickdjup.
11. Beroende på grad av parodontit och möjlighet till hemvård varierar behandling till allt från extraktion till rengöring av skadade rotytor.
12. Finner vi onormala massor som kan vara tumörer rekommenderar vi alltid att vävnadsprov tas och skickas för analys på laboratorium.
13. Frakturer och andra skador på tänderna utvärderas och behandlas antingen med extraktion, lagning eller rotfyllning, beroende på vilken tand som är skadad, skadans omfattning, och hundens eller kattens behov av ha kvar tanden.
14. Vi tar alltid postoperativa röntgenbilder för att utvärdera den behandling som utförts. Detta är särskilt viktigt efter extraktioner och rotfyllningar.

 

Postoperativ hantering

Det är viktigt att upprätthålla öppna luftvägar via intubation tills patienten är så pass vaken att sväljreflexen kommit tillbaka. Vi upprätthåller en god kroppstemperatur och fortsätter intravenös vätskebehandling om nödvändigt. Om patienten behöver smärtstillande medicinering efter ingreppen får den det, under vistelsen på kliniken samt efter ordination hemma.

 

Kundutbildning och uppföljning

Postoperativ kommunikation

Vår kommunikation med dig som kund är avgörande för att upprätthålla en god oral hälsa hos ditt djur. När patienten skrivs ut, informerar vi om alla operativa ingrepp och befintliga eller potentiella komplikationer. Vi instruerar dig hur du ska sköta den omedelbara postoperativa munhygienen hemma, inklusive läkemedel och deras eventuella biverkningar. Om patienten behöver ändringar i kost och livshållning nära inpå operationen får du information om detta. Om ditt djur opererats i munnen och det behövs ett återbesök går vi igenom tandborstningsrutiner vid det tillfället. Vi rekommenderar alltid en tid då det är lämpligt att komma tillbaka till kliniken för uppföljande besök eller behandling.

 

Munhygien hemma

Munhygien hemma är avgörande för sjukdomsbekämpning. Därför vill vi alltid diskutera vilka metoder som kan vara möjliga för dig och ditt djur.

 

Fortskridande undersökning och uppföljning

När ditt djur är patient hos tandteamet på Norra Djurakuten erbjuder vi dig uppföljande undersökningar samt en kontinuerlig kontakt. Vi rekommenderar att du kommer tillbaka med ditt djur regelbundet för att vi ska kunna följa upp all behandling och utvärdera behovet av fortsatta åtgärder och vårdinsatser. Det finns få studier genomförda på hund och katt gällande kontinuerlig tandvård och dess förebyggande effekter, men genom att titta på rekommendationer från humantandvården har följande riktlinjer fastställts:

· Tandvård måste vara en del av förebyggande hälsovård
· Undersökningar var sjätte månad kan bidra till att säkerställa optimal munhygien hemma. Som ett minimum bör djur med en frisk mun utvärderas åtminstone en gång per år.
· Utvärdera husdjur med gingivit åtminstone var sjätte månad.
· Utvärdera husdjur med parodontit åtminstone var tredje till sjätte månad.
· Avancerad parodontit kräver undersökningar en gång per månad tills sjukdomen är under kontroll.

Norra Djurakutens riktlinjer för tandvård har tagits fram genom studier av exempelvis American Animal Hospital Association’s Dental Care Guidelines (senast gällande version).

Vårt tandteam

Relaterade sidor

Kastrering av hund och katt

Kastrering innebär att man på hondjuren avlägsnar både äggstockar och livmoder, och på handjuren båda testi...

Läs vidare
Tandvård

Vi erbjuder tandvård av mycket hög kvalitet och säkerhet. På kliniken har vi ett tandteam som består av vet...

Läs vidare
Ögonlysning för djur

Ögonlysning utförs av auktoriserad ögonlysningsveterinär för att undersöka förekomst av ärftliga ögonsjukdo...

Läs vidare